اتحادیه جهانی تقریب نهاد مهندسین مسلمان

اتحاديه جهاني تقريب نهاد مهندسين ، نهادي جهاني وغيردولتي است با ماهيت اسلامي، علمي، فني، اجتماعي و فرهنگي براي خنثي نمودن حركت هاي تفرقه افكنانه و ترفندهاي اسلام هراسي وتجديد عظمت اسلام و مسلمين، و برقراري ارتباط في مابين مهندسين نخبه مسلمان با نگرش وحدت بخش در جهان اسلام، كه يكي از شبكه هاي مهم و موثراجتماعي است که مي تواند بخشي ازسرمايه اجتماعي جهان اسلام در راستاي تشكيل امت واحد اسلامي و تحقق تمدن نوين اسلامي را رقم بزند.

اهم اهداف:

1- شناسايي مهندسين نخبه با گرايش تقريبي در كشورهاي مختلف جهان و برقراري ارتباط في مابين آنها. 

2- بهره مندي از ظرفيت مهندسين مسلمان تقريب نهاد براي گسترش اسلام ناب محمدي (ص) و تامين وحدت بين مذاهب اسلامي.

3- كمك حرفه اي و تخصصي به ملتها و دولت هاي اسلامي براي بالا بردن مقاومت و حورزه نفوذ با تحقق وحدت اسلامي، اعتماد و ايجاد ظرفيت اجتماعي.

اهم راهبردها:

1- همكاري با پژوهشكده هاي شناخته شده مرتبط در جهان.

2-. برقراري ارتباط با مجامع، سازمانها، نهادها و شخصيتهاي مختلف در سطح جهان براي شناسايي مهندسين مسلمان تقريب نهاد

3- پژوهش، تاليف و نشرآثارو مقالات مرتبط در لايه هاي مختلف و تعريف شده.

4- برگزاري همايش در سطح بين المللي و منطقه اي

 اعضاء هیئت موسس:

 ایرانی:

آقایان: دكترمهندس سيد مهدي هاشمي، دكترمهندس رضا تقي پور، دكترمهندس فريدون عباسي، دكترمهندس مهرداد بذرپاش، مهندس رستم قاسمي، مهندس مجید نامجو، دكترمهندس منوچهر منطقي، مهندس سيد احسن علوي.

اهم فعالیت ها:

1-برگزاری جلسات متعدد هیئت موسس با حضور اعضاء ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.