حمایت از پایان نامه ها

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تحقق هدف کلان «امت واحده» و تقریب مذاهب اسلامی و تحقیق و توسعۀ علمی در این زمینه، برنامۀ پژوهشی حمایت از رساله‌های دکتری را در محورهای پیوست اجرا می‌کند تا این بار دانشگاهیان مسلمان سهم و نقش خود را در تحقق الگوی کلان «امت واحده» ایفا کنند و از این طریق برای تقریب مذاهب اسلامی گام بردارند.