حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در موسسه ISC
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۱ 150

حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در موسسه ISC

حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در موسسه ISC